श्री रामदत्तगुरु चरित्र.....Http://ramdattaguru.org
मुख्य पृष्ट श्री रामदत्तगुरु चरित्र आरती नमन अष्टक अनुभव जे जाणति तीर्थयात्रा व अनुभूति कर्दळिबन चित्र दालन पत्र संवाद
Untitled Document

श्री  गणेशदत्तगुरूभ्यो  नम  :
श्रीरामगुरू  चरित्र 
॥  अध्याय  1  ला  ॥

॥  श्रीगणेशाय  नम  :  ॥  श्रीसरस्वत्यै  नम:॥  श्रीगुरूभ्यो  नम:  ॥  श्रीलक्ष्मीव्यंकटेश  देवताभ्योनम  :  ।  श्री  गणेशाय  नम  :  ॥  नमो  जी  ओंकारा  ॥  गणाधीशा  विघ्नहरा  ॥  जयजयाजी  पार्वतीकुमरा  ।  एकदंता  नमो  नम:॥1  ॥  अंगी  शेंदुराची  उटी  ।  माळा  वासुकीची  कंठठ्ठ  ।  सुवर्णमेखला  विलसे  कटी  ।  पदी  नुपूरे  वाजती  ॥2  ॥  ऐसा  तु  मंगलमूर्ती  ।  अतर्य  लीला  अगाध  किर्ती  ।  ग्रंथारंभी  द्यावी  स्फू  र्ती  ।  हीच  विनंती  चरणाशी  ॥3  ॥  तुझा  आसरा  घेवोनी  ।  प्रवर्तले  ग्रंथलेखनी  ।  बुध्दिदात्या  साह्य  करोनी  ।  आस  पुरवावी  माझी  ॥4  ॥  आता  वंदीते  सरस्वती  ।  जी  शब्दसृष्टिची  भगवती  ।  विश्वाची  जी  आद्यशति  ।  ज्ञानदायिनी  केवळ  ॥5  ॥  माझीया  जिव्हाग्री  राहोनी  ।  वदवी  गोड  रसाळ  वाणी  ।  हीच  प्रार्थना  चरणी  ।  वारंवार  तुजलागी  ॥6  ॥  कुलगुरू  दत्तात्रया  ।  त्रयमूर्ती  अत्रितनया  ।  नरसिंह  सरस्वती  गुरूराया  ।  श्रीपादश्रीवभ  यतिवर्या  ॥7  ॥  पतिदेवा  श्रीनारायणा  ।  येऊ  द्या  पत्नीची  करूणा  ।  साह्य  करावे  भार्येला  ।  श्रीरामगुरूचरीत्र  लिहिण्यास  ॥8  ॥  गुरूबंधु  गुरूभगिनी  यांना  ।  करीते  एकची  प्रार्थना  ।  साह्य  करा  स्तवनाला  ।  आशिर्वाद  देऊनिया  ॥9  ॥  माता  पिता  सासु  शुर  ।  वडील  मंडळी  घरात  थोर  ।  वंदुनी  सर्वा  त्रिवार  ।  माथा  चरणी  ठेवितसे ॥10  ॥  श्रीगजानन  माझे  आद्यगुरू  ।  श्री  वामन  गुळवणी  दीक्षागुरू  ।  श्रीराम  माझे  मोक्षगुरू  ।  शरण  मी  तुम्हा  त्रिवार  ॥11  ॥  ज्ञानदिप  ऊजळण्या  अंतरी  ।  पाहिजे  भतिघृत  निरंतरी  ।  गुरूकृपा  वंशपरंपरी  ।  पुर्व  सुकृ  ते  प्राप्त  होय  ॥12  ॥  धन्य  धन्य  गुरूमाऊली  ।  केलीस  भता  कृपासाऊली  ।  मानव  जन्मा  येऊनी  भूवरी  ।  कृतार्थ  आम्हां  केलेस  ॥13  ॥  तू  त्रैलोयाधीश  जगत्पिता  ।  आहे  तुझी  अगाध  सत्ता  ।  इच्छा  उपजली  मम  चित्ता  ।  तव  चरित्र  लिहिण्याची  ॥14  ॥  पुरवी  गे  कन्येची  आस  ।  निमित्तमात्र  ठेेवूनी  कन्येस  ।  पुर्ण  करावे  चरित्रास  ।  हिच  प्रार्थना  क्षणोक्षणी  ॥15  ॥  नाही  वाड् र् मय  अभ्यास  ।  कैसे  करावे  शब्दरचनेस  ।  व्याकरणाचा  नसे  लवलेश  ।  नाही  अध्यात्म  अभ्यास  ॥16  ॥  तव  वरद  हस्त  असता  शिरी  ।  काय  उणे  या  भूवरी  ।  धन्य  धन्य  गुरूमाऊली  ।  माय  माझी  त्रिभूवनी  ॥17  ॥  अथांग  आहे  गुरूकृपा  सागर  ।  भत  उध्दरण्या  या  भूवर  ।  गुरूप्रकटती  अवनीवर  ।  मानवस्वरूप  निरंतर  कृपामृत  पाजिती  ॥18  ॥  गुरूच  आम्हा  आधारू  ।  तरूनी  जाण्या  भवसागरू  ।  भवनौकेचा  वल्हरू  ।  नेई  आम्हा  पैलतीरी  ॥19  ॥  गुरूचरणींचे  दिव्य  रज  ।  भाळी  लावावे  प्रतिदिन  ।  जेणे  नाश  भवपातक  ।  होत  त्वरीत  निश्चये  ॥20  ॥  श्रीराम  यतीवर  कल्पतरू  ।  भक्तां  शांतवी  निरंतरू  ।  कृपाछाया  भक्तावरू  ।  आश्रय  देती  नि र् संशय  ॥  21  ॥  गुरूविणा  उध्दार  ।  कोण  करील  या  भूवर  ।  कलियुगी  गुरू  अवनीवर  ।  गुप्तरूपे  नांदती  ॥22  ॥  थोर  या  नरजन्माची  महती  ।  भक्तिमार्गे  मोक्षगती  ।  कलीयुगी  सहज  गती  ।  जीवन  मुक्ति  मानवा  ॥23  ॥  अवघड  आहे  अध्यात्मपथ  ।  खाच  खळगे  अगणित  ।  गुरूकृपेने  क्रमण्यास  ।  सुलभ  होय  मार्ग  तो  ॥  24  ॥  श्री  गुरूचरणांच्या  ध्यानात  ।  खंड  नसावा  अहोरात्र  ।  नामस्मरण  अखंडित  ।  भक्तिभावे  करावे  ॥  25  ॥  नको  सायास  यातायाती  ।  प्रपंच  साधनी  सहज  गती  ।  गुरूकृपेने  जीवनमुक्ती  ।  मानवा  प्राप्त  होईल  हो  ॥  26  ॥  चित्त  असावे  निर्मळ  ।  वाणी  असावी  प्रेमळ  ।  दिव्यह्ष्टीने  भूमंडळ  ।  गुरूस्वरूपी  पहावे  ॥  27  ॥  गुरूचरणीचे  ध्यान  तेची  असावे  संध्या  स्नान  ।  गुरूचरणाची  माती  तेचि  मानावी  भागिरथी  ।  सर्व  तीर्थांची  पवित्र  गती  ।  तेथेची  जाणावी  सदोदीत  ॥28  ॥  श्रीराम  पदकमली  ।  अर्पिली  माझी  देहांजली  ।  भक्ति  निर्झर  सदा ठेवी  ।  गुरूराया  अखंडीत  ॥  29  ॥  नरजन्म  अवघा  गेला  वाया  ।  प्रपंच  मार्गी  राहुनिया  ।  आता  येऊ  द्यावी  दया  ।  परम  कृपाळू  गुरूराया  ॥  30  ॥  अध्यात्म  ज्ञान  प्राप्त  होण्या  ।  साह्य  करावे  कन्येला  ।  नाही  आधार  तुजविणा  ।  त्रिभुवनपालका  रामराया  ॥  31  ॥  श्रीरामरायागुरूदत्ता  ।  अवधूत  दिगंबरा  भक्तत्राता  ।  चतुर्थ  अवताराची  कथा  ।  वर्णण्या  साहाय्य  करावे  ॥32  ॥  नाही  ज्ञान  नाही  मती  ।  गहन  आहे  कर्मगती  ।  परी  गुरूकृपे  निश्चिती  ।  जीवनमुक्ती  होय  प्राप्त  ॥  33  ॥  गुरूपुष्य  योगावरी  ।  आज्ञा  घेऊनी  निर्धारी  ।  प्रारंभ  केला  खरोखरी  ।  आनि  प्रतिपदेला  ॥  34  ॥  वडिल  बंधू  श्रीरामांचे  ।  असती  मुंबानगरी  साचे  ।  साहाय्य  घ्यावे  त्या  पतिपत्नीचे  ।  अशी  आज्ञा  श्रीगुरूंची  ।  ।35  ॥  बालवीर  शिक्षणसंस्थेमाझारी  ।  कमिश्नराचे  हूद्दयावरी  ।  मुकुंदराव सहकुटूंब  सहपरिवारी  ।  आनंदसदनी  नांदती  ॥36  ॥  गुरूकृपा  वंशपरंपरी  ।  आहे  कुळकर्णी  कुळावरी  ।  याचा  विस्तार  पुढील  अध्यायी  ।  वर्णन  करू  गुरूकृपे  ॥37  ॥  ऐका  श्रोते  सावधान  ।  गुरूच  करतील  ग्रंथकथन  ।  निमित्त  मज  ठेवूनी  ।  उपदेशितील  भक्तांसी  ॥38  ॥  इति  श्रीरामगुरूचरित्रे  प्रथमोध्याय:संपूर्ण॥ 

॥श्रीगुरूदत्तात्रेयार्पणमस्तु  ॥ 
॥अ  व  धू  त  चिं  त  न  श्री  गु  रू  दे  व  द  त्त  ॥ 

मागील पान           पुढील पान

 

श्री रामदत्तगुरु चरित्र.....Http://ramdattaguru.org