श्री रामदत्तगुरु चरित्र.....Http://ramdattaguru.org
मुख्य पृष्ट श्री रामदत्तगुरु चरित्र आरती नमन अष्टक अनुभव जे जाणति तीर्थयात्रा व अनुभूति कर्दळिबन चित्र दालन पत्र संवाद
Untitled Document

श्री  गणेशदत्तगुरूभ्यो  नम  :
श्रीरामगुरू  चरित्र 
  ॥  अध्याय  3  रा  ॥

॥  श्री  गणेशाय  नम  :  ॥  श्री  सरस्वत्यैं  नम।  श्रीगुरूभ्यो  नम।  अधिपती  गणनाथा।  गिरीजासुता  भक्तत्राता  ।  विद्या  बुध्दी  देई  आता  ।  सहाय्य  करी  गुरूस्तवनाला  ॥1  ॥  नमो  जी  सरस्वती  ।  सर्व  जगाची  यशदाती  ।  दुर्गे  देवी  जय  भगवती  ।  प्रणाम  तुम्हा  करीतसे  ॥2  ॥  भुतलावरी  राज्य  केले  ।  सुरईश्वरा  रक्षिले  ।  शिवरायाला  सहाय्य  केले  ।  कलियुगात  भवानी  त्वां  ॥3  ॥  कलियुगात  गुप्त  संचार  ।  भ्रमण  तुझे  भूवर  ।  रक्षण्या  भक्त  परिवार  ।  जागृत  माये  अखंड  तू  ॥  4  ॥  अनेक  जन्माची  मी  पापिणी  ।  वाड  वडिलांचे  अर्शिवचनी  ।  किंचित  सुकृत  गत  जन्मी  ।  स्त्रीजन्मा  आले  अवनी  ॥  5  ॥  इच्छा  उपजली  मानवजीवनी  ।  गुरूसेवा  करण्याची  ।  सापडले  गुरूचरण  ।  घट्ट  धरीले  करद्वयाने  ॥  6  ॥  गुरूमाऊली  परम  दयाळु  ।  शरण  तुम्हा  त्रिवारू  ।  रामराया  आधारू  ।  ग्रंथा  सहाय्य  असावे  ॥  7  ॥  गोविंदपंतांचा  वंशदीप  ।  कलियुगात  जागृत  ।  गुप्तरूपे  कलियुगांत  ।  केकतपुरात  तेवत  आहे  गुहेत  ॥  8  ॥  अकोला  ग्रामनिवासी  ।  रामचंद्र  आले  जन्मासी  ।  प्रपंचमार्गे  नांदती  ।  याचा  इतिहास  थोडयात  ॥  9  ॥  ज्ञौंच्सा  वाढत  आला  वंशवृक्ष  ।  ऐका  सृजन  हो  गुरूमुखे  ।  माधवरावासी  दोन  सुत  ।  मुज्ञाुंच्द  श्रीधर  चिमणाजी  पंत  ॥10  ॥  मुज्ञाुंच्द  झाले  ब्रम्हीभूत  ।  श्रीधर  आणि  चिमणाजी  पंत  ।  प्रपंची  नांदले  भरभराटीत  ।  वंशवृध्दी  झाली  ॥11  ॥  श्रीधर  पंतांना  चार  सुत  ।  रामकृष्ण  नारायण  ।  मुज्ञाुंच्द  गजानन  नामान्वित  ॥12  ॥  गजानन  आणि  मुज्ञाुंच्द  पंतांचा  ।  वंश  नाही  वाढीला  साचा  ।  गजाननाचा  वंश  खंडीत  ।  मुज्ञाुंच्द  झाले  ब्रम्हीभुत  ।  रामकृष्ण  आणि  नारायणाचा  ।  जगी  वंश  वाढीला  साचा  ।  जगदुध्दार  करण्या  त्रयमुर्तीचा  ।  नारायण  उदरी  जन्म  झाला  ॥13  ॥  श्रीधर  पंत  नांदती  पांगरीत  ।  जमीनजुमला  वतनदारीत  ।  मग्न  असती  प्रपंचात  ।  वैर  कोणाशी  गावी  नसे  ॥14  ॥  रामकृष्णपंतांना  तीन  सुत  ।  सखाराम,  तुकाराम,  दिनकर  ।  ऐसी  त्यांची  नावे  क्रमवार  ।  आपआपल्या  कुटुंबात  सुखे  नांदती  ॥15  ॥  नारायणरावांना  चार  सुत  ।  कैसा  वाढत  आला  वंश  ।  याचा  इतिहास  थोडयात  ।  ऐका  श्रोते  मनोभावे  ॥16  ॥  जरी  व्यावहारीक  नांव  नारायण  ।  परि  हरीकरणी  अघटीत  जाण  ।  करण्या  जगपालन  ।  विष्णुरूप  भुवरी  ॥17  ॥  नारायणरावांचे  उदरी  ।  जन्मली  त्रयमुर्ति  गोजिरी  ।  गुप्तरूपे  भुमीवरी  ।  अवतारकार्य  करीत  असे  ॥18  ॥  म्हणूनी  नारायण  पिता  धन्य  ।  जगदोध्दारा  कारणा  ।  पूत्र  रत्न  उदरी  जन्मुन  ।  भुमीभार  उतरला  ॥  19  ॥  शके  अ=राशे  तेरात  (1813)  नारायण  जन्मले  पांगरीत  (इ.स.  1891  तेरा  डिसेंबर)  ।  श्रीधर  पंताचे  उदरी  ।  कुस  मायेची  अवळली  ।  प.पु.  महाराजांच्या  नाडीला  ये  जन्म  ॥20  ॥  शिक्षण  नारायणरावांचे  ।  पुसद  अकोला  ग्रामी  साचे  ।  नोकरीसाठठ्ठ  शिक्षणखाते  ।  त्यांनी  जवळ  केले  असे  ॥  21  ॥  पुढे  सोडूनी  नोकरी  ॥  पांगरी  ग्रामी  झाले  स्थिरी  ।  पांडे  पण  वतनदारी  ।  सुखे  राहती  प्रपंची  ॥  22  ॥  आवड  हरीभजनांत  ।  कुलधर्म  नियमव्रत  ।  हरीभजनी  रंगुनी  जात  ।  प्रसवीस  भवानी  केली  असे  ॥  23  ॥  महादेव  रामचंद्र  शेवलकरांची  ।  कन्या  काशीबाई  नावाची  ।  विवाहबध्द  झाले  तिजसी  ।  लक्ष्मी-नारायण  जोडा  असे  ॥24  ॥  घरी  =ेवीले  नांव  सरस्वती  ।  तियेचे  उदरी  विद्यावाचस्पती  ।  जन्मा  येती  भुवरती  ।  मार्गदर्शना  भक्तांसी  ॥  25  ॥  सहा  कन्या  तीन  सुत  ।  नऊ  जणांची  माता  सत्य  ।  भाग्य  तियेचे  बहुत  ।  वर्णन  कसे  करू  मी  ॥  26  ॥  पुर्वसुकृता  वाचून  ।  न  ये  ऐसा  योग  जुळून  ।  जगदंबेचे  साक्षात  दर्शन  ।  नारायण  रावांना  होत  असे  ॥  27  ॥  आली  आली  माझी  माय  ।  आता  मजसी  उणे  काय  ।  धरा  धरा  हो  तिचे  पाय  ।  दर्शन  घ्या  सत्वरी  ॥28  ॥  कटी  पितांबर  पिवळा  ।  शिरी  मुकूट  रत्नाचा  शोभला  ।  नवरत्नांच्या  माळा  ।  कंठठ्ठ  शोभती  सुंदर  ॥  29  ॥  पायी  वाजती  पैंजण  ।  आली  भक्तासाठठ्ठ  धावुन  ।  म्हणे  नारायण  घ्या  दर्शन  ।  अश्रू  लोचनी  पाझरती  ॥  30  ॥  परी  कोणा  न  दिसे  भवानी  ।  जगदंबा  जनकल्याणी  ।  नारायणा  संतोषवूनी  ।  गुप्त  तेथेची  होत  असे  ॥  31  ॥  भाग्योदयी  एके  साली  ।  घरी  आली  दिपवाळी  ।  अक्षत  लावण्या  लेकीबाळी  ।  कोणी  नव्हत्या  सदनात  ॥  32  ॥  चिंता  पडली  सरस्वतीस  ।  ज्ञौंच्से  करू  आता  सत्य  ।  म्हणे  या  पाटी  बैसावयास  ।  मीच  अक्षत  लावते  ॥  33  ॥  साकडे  पडले  जगदंबेस  ।  आली  अक्षत  लावण्यास  ।  दर्शन  देऊनी  नारायणरावास  ।  गुप्त  तेथेचि  जाहली  ॥  34  ॥  ऐशी  असे  पूर्वपुण्याई  ।  आनंदाची  नवलाई  ।  सद्भक्त  ते  जाणती  ।  गुरूकृपा  अमाप  ही  ॥  35  ॥  शुध्द  भक्ति  श्रध्देने  ।  सद्बुध्दी  सद्वासनेने  ।  भाग्य  येते  हरीदर्शने  ।  वंशोवंशी  लाभतसे  ॥  36  ॥  यापुढील  कथा  सुरस  ।  ऐका  श्रोते  सावकाश  ।  रामचंद्र  जन्मआख्यान  ।  वदण्या  स्फुर्ति  देई  गा  ॥  37  ॥  तोचि  कर्ता  करविता  ।  जगी  श्रेष्=  जगत्पिता  ।  मज  पामरा  करूनी  निमित्ता  ।  चरित्र  लिहवून  घेतसे  ॥  38  ॥  इति  श्रीरामगुरू  चरित्र  ।  परिसा  रसाळ  इक्षुदंड  ।  विनवी  दासी  अखंड  तृतीयोध्याय  गोड  हा  ॥  39  ॥

॥श्रीगुरूदत्तात्रेयार्पणमस्तु  ॥ 
॥अ  व  धू  त  चिं  त  न  श्री  गु  रू  दे  व  द  त्त  ॥ 

मागील पान           पुढील पान

 

श्री रामदत्तगुरु चरित्र.....Http://ramdattaguru.org