श्री रामदत्तगुरु चरित्र.....Http://ramdattaguru.org
मुख्य पृष्ट श्री रामदत्तगुरु चरित्र आरती नमन अष्टक अनुभव जे जाणति तीर्थयात्रा व अनुभूति कर्दळिबन चित्र दालन पत्र संवाद
Untitled Document

श्री  गणेशदत्तगुरूभ्यो  नम  :
श्रीरामगुरू  चरित्र 
  ॥  अध्याय 30  वा ॥

।  श्री  गणेशाय  नम:  ।  श्रीसरस्वत्यै  नम:  ।  श्रीगुरूभ्यो  नम:  ।  जयजयाजी  गणेशा  ।  सर्व  विद्येच्चा  नायका  ।  सिध्दीबुध्दि  दायका  ।  सिंदुरारे  शरण  तुज  ॥1॥  सकळकळा  प्रविणा  ।  सकळविद्या  सिध्दी  जाणा  ।  तुजजवळी  राहुन  ।  सेवा  नित्य  करिताती  ॥2॥  भक्ति  दूर्वांकुर  तुज  वाहु  ।  नयन  मनोहर  रूप  पाहु  ।  स्नेह  मोदक  देता  खाउ  ।  गणराज  प्रसवीस  हो  ॥3॥  गजानना  गौरीनंदना  ।  तव  चरणी  प्रार्थना  ।  आळवुनी  करूण  वचना  ।  धावा  करीते  संकटी  ॥4॥  जगवीसाथा  गणराया  ।  गुरू  गजानना  सदया  ।  आराध्यदैवत  तु  मोरया  ।  विद्या  बुध्दिदायका  ॥5॥  धाव  पाव  दयाधना  ।  त्रयमुर्ति  सगुणा  ।  अगाध  तुझा  महिमा  ।  थोर  थोर  कलियुगी  ॥6॥  भक्तीप्रिया  जगवीसाथा  ।  अनाथनाथ  रक्षका  ।  तव  चरणी  शरण  बापा  ।  रक्षी  रक्षी  दयाळा  ॥7॥  सत्य  मानावे  गुरूवचन  ।  श्रवण  करा  हे  यज्ञ  पुराण  ।  कलियुगी  भक्तराणा  ।  दत्त  दिगंबर  अवतारी  ॥8॥  जन  कल्याण  त्रयमुर्ति  ।  अखंड  अविरत  भूवरती  ।  सदैव  जागृत  ज्योती  ।  स्वयंप्रकाश  तेजोमय  ॥9॥  अनीरूप  तो  स्वंये  घेई  ।  आहुतीने  प्रसवीस  होई  ।  अजरामर  भक्तदेही  ।  तेजोमय  प्रभू  तो  ॥10॥  जय  अनीनारायणा  देवा  ।  आहुतिरूपे  भक्ष्य  घ्यावा  ।  प्रसवीस  होउनि  तेधवा  ।  तो  स्वंये  प्रकट  तेथे  ॥11॥  सच्चितानंद  दया  घना  ।  दीनानाथा  सगुणा  ।  पूरूषोत्तमा  निर्गुणा  ।  शरण  तुम्हा  त्रिवार  ॥12॥  आदि  अनादि  निर्विकारा  ।  परमपुरूष  साकारा  ।  धन्य  तुझ्या  अवतारा  प्रणाम  कोटीकोटी  तुला  ॥13॥  अनन्यभावे  धरीता  चरण  ।  अर्पूनिया  तन  -  मन  -  धन  ।  अष्ट  भाव  एकवटून  ।  वेदस्तवन  करावे  ॥14॥  घडो  निरंतर  तुझी  सेवा  ।  चरणी  भाव  दृढ  =ेवा  ।  भोळी  भक्ति  पाव  देवा  ।  अंती  आश्रय  तवचरणी  ॥15॥  माझे  गुरू  रामयति  ।  सकल  भक्ता  मोक्षगती  ।  कलियुगी  नित्य  भ्रमति  ।  गुप्तरूपे  भक्तरक्षणा  ॥16॥  जयजयरामापूरूषोत्तमा  ।  परम  कृपाळू  दयाघना  ।  उध्दारी  बापा  जनार्दना  ।  भवसागर  घोर  हा  ॥17॥  श्रीराम  त्रयमुर्ति  अवतार  ।भक्तांचा  करण्या  उध्दार  ।  अवतरले  अवनीवर  ।  गुप्तरूपे  कलियुगी  ॥18॥  अवताराचा  महिमा  थोर  ।  गुरू  कृपावंत  भूवर  ।  भक्तसुखा  नाही  पार  ।  आत्मानंदी  सदारत  ॥19॥  त्या  सुखाची  गोडी  ।  देई  गुरूमाउली  थोडी  ।  मी  पापी  उध्दारी  ।  कर्मगती  शीतल  करी  ॥20॥  रामयती  दत्तात्रया  ।  निराकार  निरामया  ।  परमकृपाळू  दयाधना  ।  त्रयमुर्ति  निर्गुणा  ॥21॥  गुरूप्रसाद  थोरी  ।  काय  वर्णावी  भूवरी  ।  दत्तगुरू  अवनीवरी  ।  साक्षरूपे  अवतारी  ॥22॥  या  मानवी  पामर  जीवा  ।  अंती  गुरूचरणी  विसावा  ।  भवदावा  अनी  ओणवा  ।  शांतवी  आता  गुरूमाये  ॥23॥  जय  जयरामापुरूषोत्तमा  ।  अवतार  तुझा  निगमागमी  ।  करावया  भक्तरक्षणा  ।  अवतरला  भूवर  ॥24॥  नरजन्माचे  सत्यसुख  ।  अखंड  असावे  सेवाव्रत  ।  जन्मोजन्मी  सदगुरूनाथ  ।  सदगति  दे  भक्ता  ॥25॥  श्रीराम  माझे  गुरू  ।  सर्वजगा  आधारू  ।  निराकार  निर्विकारू  ।  सदैव  आत्मानंद  भोगी  ॥26॥  कलियुगी  भक्तत्राता  ।  सगुणस्वरूप  मायबाप  ।  अनन्यशरण  तुजसी  आता  ।  परमकृपाळू  दयाळा  ॥27॥  गुरूमाउलीचा  थोर  महिमा  ।  वर्णण्या  शक्ति  दे  पूरूषोत्तमा  ।  धन्य  धन्य  अत्रिनंदना  ।  अवतार  तुझा  गुप्त  हा  ॥28॥  भरवसा  =ेवूनी  गुरूचरणी  ।  श्रवण  करा  यज्ञपुराण  ।  काही  होता  अधिक  न्यून  ।  क्षमा  अंतरी  कीजे  ॥29॥  सर्वसाक्षी  बापा  तू  सर्वाधार  भक्ता  तू  ।  परी  गुप्तपणे  सांभाळू  ।  नित्य  करीशी  घननिळा  ॥30॥  परममंगल  रूप  तुझे  ।  परममंगल  नाम  तुझे  ।परममंगल  चरण  तुझे  ।  मंगल  करी  अमंगला  ॥31॥  जय  जय  करूणाधना  दयाळा  ।  परमकृपाळू  स्नेहाळा  ।  सजिवनिर्जीव  प्रतिपाळा  ।  अगम्य  तुझी  करणी  असे  ॥32॥तूझे  अवतार  कार्य  भुवर  ।  अखंड  अविरत  स्थिरचर  ।  तयाचा  महिमा  किती  थोर  ।  स्वानुभवीच  जाणती  ॥33॥  गुरूचरणीची  सुखशांती  ।  गुरूकृपेची  वैभव  किर्ती  ।  थोर  ॠषिमुनी  शास्त्रे  वदति  ।  अलौकीक  भूवरी  ॥34॥  नरजन्माचे  सत्यसुख  ।  अखंड  असावे  सेवाव्रत  ।  जन्मोजन्मी  सदगुरूनाथ  ।  सदगति  दे  भक्तांना  ॥35॥  परममंगल  माझे  गुरू  ।  या  भवसागरी  आधारू  ।  करतील  आमुचा  उध्दारू  ।  नेतील  आम्हा  पैलतिरी  ॥36॥  धाव  पाव  यतिराया  ।  करूणावचने  आळवू  सखया  ।  आशिश  देई  दत्तराया  ।  यज्ञपुराण  कथनास  ॥37॥  आता  तुम्ही  श्रोते  सकळ  ।  करूनिया  चित्त  निर्मळ  ।  गुरूवचनी  =ेउनी  भाव  ।  श्रवण  करा  यज्ञगाथा  ॥38॥  इति  श्रीरामगुरूचरित्र  ।  परिसा  रसाळ  इक्षुदंड  ।  विनवी  दासी  अखंड  ।त्रिंशा  ध्याय  गोड  हा  ॥39  ॥

      ॥श्रीगुरूदत्तात्रेयार्पणमस्तु  ॥ 
॥अ  व  धू  त  चिं  त  न  श्री  गु  रू  दे  व  द  त्त  ॥ 

मागील पान           पुढील पान

 

श्री रामदत्तगुरु चरित्र.....Http://ramdattaguru.org