श्री रामदत्तगुरु चरित्र.....Http://ramdattaguru.org
मुख्य पृष्ट श्री रामदत्तगुरु चरित्र आरती नमन अष्टक अनुभव जे जाणति तीर्थयात्रा व अनुभूति कर्दळिबन चित्र दालन पत्र संवाद
Untitled Document

श्री  गणेशदत्तगुरूभ्यो  नम  :
श्रीरामगुरू  चरित्र 
  ॥  अध्याय 32  वा ॥

।  श्री  गणेशाय  नम:  ।  श्रीसरस्वत्यै  नम:  ।  श्रीगुरूभ्यो  नम:  ।जय  जय  परात्पर  सदगुरू  ।  कलियुगी  महाथोरू  ।  पार  करण्या  भवसागरू  ।  नौका  सुलभ  भक्तगण  हो॥1॥त्यानौकेचेवल्हरू।सगुणस्वरूप  सदगुरू  ।  मार्गक्रमक  भक्तथोरू  ।  सहाय्य  करी  यतिराज  ॥2॥  यज्ञकार्य  सुरू  असता  ।  काय  घडले  विपरीत  देखा  ।  सामान्य  जनलोका  ।  न  कळे  गुहय  तयातील  ॥3॥  पूर्णाहुतीच्या  दिवशी  समयासी  ।  अकल्पित  घडले  तेथेचि  ।  श्रोते  ऐकासावधान  ॥4॥कोणीएकाभाविकाने।यज्ञज्ञाुंच्डीआहुतीकारणे  ।  ओले  श्रीफळ  अर्पिले  ।  अनीकण  उचंबळले  ॥5॥  होती  शाल  पांघरली  ।  =णिगी  त्यावर  उडाली  ।  परी  दखल  न  लागली  ।  गुरूमाये  कारणे  ॥6॥  पूर्ण  शाल  जळाली  ।  परी  शांत  गुरूमाऊली  ।  स्थिर  चित्त  राहुनी  ।  भक्तजना  तोषविती  ॥7॥  असो  पूर्णाहूती  वेळा  ।  आनंदी  आनंद  सोहळा  ।  कटी  पितांबर  जांभळा  ।  वामांगी  लक्ष्मी  शोभतसे  ॥8॥  सर्वसत्ताधारी  सगुण  ।  विश्वव्यापक  निगुर्ण  ।  पूर्णाहूती  नंतर  जाण  ।  अवभृत  स्नान  करीतसे  ॥9॥  गंगा  -भागिरथी  गोदा  निर्मळ  ।  समर्थस्नाना  सोज्वळ  ।  हर्षल्या  अंतरी  फार  ।  लहरती  आनंदे  ॥10॥सर्व  नद्यांचे  तीर्थ  ।  अति  निर्मळ  पवित्र  ।  घागरी  भरूनी  आणले  सत्वर  ।  गुरूमुर्ती  स्नानाशी  ॥11॥  आनंदल्या  नरनारी  ।  स्नान  घालण्या  सत्वरी  सुगंधी  द्रव्य  घलोनी  ।  स्नान  तयारी  करिताती  ॥12॥  मंगलवाद्याचा  गजर  ।  जयघोष  निरंतर  ।  उफाळले  अंतरंग  वर्णनातीत  प्रसंग  हो  ॥13॥  विश्वपति  विश्वनाथ  ।  जगत्पालक  जगवीसाथ  ।  भक्तासाठठ्ठ  काय  न  करित  ।  महिमा  थोर  अगाधची  ॥14॥  स्वंये  सदगुरू  उभयता  ।  पाटी  बैसले  स्नानाकरीता  ।  विप्र  मंत्रघोष  म्हणता  ।  मंगलवाद्ये  वाजती  ।  ॥15॥  नरनारी  सर्वजण  ।  पंच  पंच  कलश  ।  जल  भरोनी  पवित्र  ।  न्हाऊ  घालती  उभयता  ॥16॥  मंगल  वाद्ये  वाजती  ।सुस्वर  नादे  दुमदुमती  ।  भक्तिगीता  नारी  गाती  ।  अपुर्व  तो  सोहळा  ॥17॥  रामगुरू  सदगुरूनाथ  ।  भक्तजनांचा  जाणुनी  हेत  ।  स्वहस्ते  सर्वाप्रत  ।  सिंचन  करिती  तीर्थाचे  ॥18॥  किती  जन्मांची  ही  पुण्याई  ।  वर्णन  करण्या  मति  नाही  ।  भुवरती  गुरूआई  ।  न्हाऊ  घाली  प्रियभक्ता  ॥19॥  अवभृतस्नानाचा  मतितार्थ  ।  गुरूमुखे  यथार्थ  ।  श्रवण  करा  सावचित्त  ।  श्रोते  तुम्ही  सृजन  हो  ॥20॥  शुभकार्य  करिता  करिता  ।  काही  दोष  घडले  असता  ।  अमंगल  अपवित्रता  ।  हयास्नाने  दूर  होय  ॥21॥  सर्वेश्वर  परमात्मा  ।  त्याशी  कसली  अमंगलता  ।  परी  भक्तगण  उध्दरण्या  ।  हाच  खरा  उपदेश  ॥22॥  अज्ञजना  वाटे  मानव  ।  परी  साक्षात  तो  भूदेव  ।  तया  हस्ते  स्वयमेव  ।  स्नान  घडले  प्रियभक्ता  ॥23॥  तीर्थस्पर्शे  दोष  नासे  ।परमानंद  चिन्ता  भासे  ।  अत्यानंद  मना  वाटे  ।  कंठठ्ठ  दाटतो  अष्ट  भाव  ॥24॥  भक्तांसाठठ्ठ  जगजठठ्ठ  ।  सदैव  तत्पर  या  लोकी  ।  भक्त  कार्या  तया  चिंती  ।  अत्यानंद  होतसे  ॥25॥  अवभृत  स्नानानंतर  ।  उभयता  सत्वर  ।  यज्ञमंड  पी  सादर  ।प्रसादवितरण्या  बैसले  ॥26॥  प्रत्यक्ष  साक्षी  स्वरूप  ।  तेधवा  प्रगट  तेथ  ।  ब्रम्हा  विष्णु  महेश  ।  एकरूप  दत्तात्रेय  ॥27॥दत्तावतार  भूवर  ।  रामचंद्र  सरस्वती  थोर  ।  परी  त्यांना  ओळखण्यास  ।  दिव्यदृष्टी  पाहिजे  ॥28॥  हे  प्रभोपुरूपुण्याची  फलशृती  फळा  आली  निश्चिती  ।  साक्षात  सदगुरूमुर्ती  ।  अवीसपूर्णा  अवतरली  ॥29॥  हे  प्रभो  पुरूषोत्तमा  ।थोर  तुझा  अगाध  महीमा  ।  मंडपीची  प्रसवीसता  ।  कैसी  वर्णू  शब्दाने  ॥30॥  अवीसदाना  बंदी  असून  ।  असंख्य  जन  तृप्त  होऊन  ।  प्रसाद  म्हणूनी  अवीसदान  ।  निर्विघ्नपणे  घडले  असे  ॥31॥  अगाध  तुझी  जगी  सत्ता  ।  तु  जागृत  सदैव  असता  ।  काय  उणे  भुवरी  पडता  ।  निजभक्ताकारणे  ॥32॥  परी  कलियुगी  मानव  ।  उन्मत्त  राहातो  सदैव  ।  एकमेका  वैरभाव  ।  प्रेमभाव  सोडिती  ॥33॥  म्हणुनी  भगवंता  तेणे  ।  अवताररूप  प्रकटणे  ।  गुप्तपणे  राहणे  ।  भाग  पडले  भक्तांसाठठ्ठ  ॥34॥  जयजयाजी  सदगुरू  ।  उध्दारण्या  भवसागुरू  ।  तूच  एक  आधारू  ।  अनन्यशरण  मायबापा  ॥35॥  सदगुरूनाथ  गुरूदत्ता  ।  अवधूता  जगवीसाथा  ।  विश्वव्यापका  जगदीशा  ।  परम  -  पुरूषा  शरण  मी  ॥36॥  थोर  पुण्या  महान  देखा  ।  जनलोका  उध्दारण्या  ।रामरूप  अवतरले  ।  कलियुगी  नरजन्मी  ॥37॥  इति  श्रीरामगुरूचरित्र  ।परिसा  रसाळ  इक्षुदंड  ।  विनवी  दासी  अखंड  ।द्वात्रिंशा  ध्याय  गोड  हा  ॥38  ॥

      ॥श्रीगुरूदत्तात्रेयार्पणमस्तु  ॥ 
॥अ  व  धू  त  चिं  त  न  श्री  गु  रू  दे  व  द  त्त  ॥ 

मागील पान           पुढील पान

 

श्री रामदत्तगुरु चरित्र.....Http://ramdattaguru.org