श्री रामदत्तगुरु चरित्र.....Http://ramdattaguru.org
मुख्य पृष्ट श्री रामदत्तगुरु चरित्र आरती नमन अष्टक अनुभव जे जाणति तीर्थयात्रा व अनुभूति कर्दळिबन चित्र दालन पत्र संवाद
Untitled Document

श्री  गणेशदत्तगुरूभ्यो  नम  :
श्रीरामगुरू  चरित्र 
  ॥  अध्याय 50  वा ॥

।  श्री  गणेशाय  नम:  ।  श्रीसरस्वत्यै  नम:  ।  श्रीगुरूभ्यो  नम:  ।ॐ  नमो  गणाधीशा  ।ओंकाररूपा  विश्वेश्वरा  ।  श्री  अवधूतादिगंबरा  ।  पार्वतीपते  महादेवा  ।  नमितसे  सद्भावे  ॥1॥  भालकातीर्थाजवळी  ।  श्रीकृष्णमूर्ति  साजिरी  ।  नयनमनोहर  ती  मूर्ति  ।  पाहुनी  मन  संतोषले  ॥2॥  भालकतीर्थ  पवित्र  ।  भगतंताच्चा  पायास  ।  लागला  असे  बाण  ।  व्याधाने  जो  सोडिला  ॥3॥  तेथे  असे  एक  तीर्थ  ।  जलधार  उफाळत  ।  कारंजेच  भासत  ।  अतिपवित्र  तिर्थ  ते  ॥4॥  स्थान  पवित्र  पाहून।पूढिलप्रवासासवजण।दिगंबराच्या  गजरात  ।  मार्ग  क्रमू  लागले  ॥5॥  सोमनाथ  विश्वेश्वराचे  ।भव्यदिव्य  मंदिराचे  ।  दर्शन  घडता  पवित्रतेचे  ।  मन  होय  प्रसवीस  ॥6॥  पूजासाहित्यबेलफुले।सुहासिनींनी  दीप  उजळले  ।  सुवर्णरौप्यबिल्वदळे  ।  मनोभावे  अर्पिलेली  ।  सोमनाथे  स्विकारली  ।  पुन्हा  नाही  दिसली  ।  मन  गेले  भाराउनी  ॥9॥  पूर्ण  झाल्याप्रदक्षिणा  ।  भक्त  बैसले  ध्याना  ।  मंगल  अशा  पवित्र  स्थाना  ।  ध्यान  लागले  सहजचि  ॥10॥  गुरूसवे  सर्वजण  ।  त्वरीत  निघाले  तेथून  ।  महाद्वारी  समुद्रदर्शन  ।  घडता  आनंद  वाटला  ॥11॥  परचक्रापासोनी  ।  नित्य  भिती  म्हणूनी  ।  सतीअहिल्याबाईनी  ।  दोन  पिंडी  स्थापिल्या  ॥12॥  ॐ  नम:  शिवाय  म्हणताच  ।  तैसाच  प्रतिध्वनी  ऐकू  येत  ।  शिवनामाचानाद  घुमत  ।  मन  तल्लीन  शिवरूपी  ॥13॥  श्रध्दायुक्त  अंत:करणे  ।  नाम  जपता  मनोभावे  ।  शरण  जाता  अनन्यभावे  ।प्रसवीस  होतो  शिवभोळा  ॥14॥  बोलू  लागले  गुरूवर  ।  कर्णमधुर  आनंदस्वर  ।बहूमोल  ते  उद्गार  ।  परमेश्वरा  साक्ष  आहेसतू  ॥15॥  ज्या  काही  घडती  घटना  ।  त्याला  साक्षी  तूच  साचा  ।  चैतंन्य  शक्तिच  असे  जाणा  ।  ईश्वर  कारणीभूत  असे॥16॥  घेवून  मुक्तसिंह  दर्शन  ।  निघती  प्रवासालागुन  ।गुरूसवे  भक्तगण  ।  जुनागडी  पोहोचले  ॥17॥  गिरनार  पायथ्याशी  ।  उतरलो  आम्ही  प्रवासी  ।  वेळ  होती  सायंकाळची  ।  दीप  झाले  प्रकाशीत  ॥18॥  दत्तगुरूंचे  करून  चिंतन  ।गुरूदेवाची  विभूती  लावून  ।  समयसुचना  घेवुन  ।  निद्रिस्थ  झाली  मंडळी  ॥19॥  ब्राम्हमुहूर्ती  उठेन  ।  प्रातर्विधी  उरकोन।  दिगंबर  घोषकरून।आम्हीनिघालोगुरूसवे॥20॥प्रथमपायरी  समोरी  ।  गणेश  हनुमंत  दर्शनी  ।  श्रीफल  फोडुनी  ।चढण्यागड  आरंभ  केला  ॥21॥  साडे  सातच्या  सुमारास  ।  नेमीनाथ  अंबाईप्रत  ।  पोहोचले  गुरूनाथ  ।  द्वारी  उभे  राहिले  ॥22॥  श्रीअंबाईचा  घेउन  प्रसाद  ।  पुढचा  मार्ग  क्रमीत  ।  गोरक्षनाथ  दर्शनास  ।  मुखी  जयजयकार  चालला  ॥23॥  मुखानेजय  गिरी  नारायणा  ।  नाम  आनंदाने  घेत  ।  परतीची  मंडळी  भेटत  ।  समाधान  देती  मना  ॥24॥  का=ेवाडी  स्वरूपातजाणा  ।  त्रयमुर्ति  पहातांना  ।  आनंद  दाटे  मना  ।  शरीरी  रांमांच  येती  हो  ॥25॥  गुरूदत्तात्रयांचे  चिंतनी  ।  प्रार्थना  वंदनकरोनी  ।  आत्मानंद  दर्शनी  ।  सद्गुरूसमवे  लाभला  ॥26॥  कमंडलू  तिर्थीचे  करून  स्नान  ।  घेउनी  अखंड  धुनीचे  दर्शा।तपोवृध्दमहत्माचे  संकेतन  ।  सांकेती  आज्ञा  घेतली  ॥27॥  साडेनउच्या  सुमारास  ।  श्रीदत्तपादूकांपर्यत  ।  काहीभक्तासमवेत  ।  गुरूदेव  पोहोचले  ॥28॥  परमोच्च  बिंदू  शिखराचा  ।  परिसर  श्री  वास्तव्याचा  ।  पावन  पादुका  दत्तात्रयांच्या।  स्पर्शदर्शन  घेतले  ॥29॥  चरणस्पर्श  सचेतन  ।  प्रेमभाव  कोमलपण  ।  श्रीदत्तपादुका  पावन  ।  साष्टांग  प्रणिपात  केलासे  ॥30॥  पंचोपचारे  पूजा  करून  ।  रूद्रघेष  नैवेद्यार्पण  ।  श्रीगुरूप्रत्यक्ष  जाण  ।  साकार  झाले  तया  स्थानी  ॥31॥  मध्यान्हीचा  महाप्रसाद  ।  अलख  निरंजन  वाचा  त्रिवार  ।  श्रीगुरूचे  ते  आवाहन  ।  परमाच्च  आनंदाचा  तो  क्षण  ॥32॥  गुरूकृपेने  त्याक्षणा  ।  महाप्रसाद  पादुकांचा  ।  भायोदय  झाला  साचा  ।  आत्मानंद  वाटला  ॥33॥  पादुकांना  करूनी  वंदन  ।  दत्त  दिगंबरनाम  किर्तन  ।  यश  मुर्ति  पादूका  घेवून  परत  निघली  मंडळी  ॥34॥  थोडे  खाली  उतरून  ।  अवतरणिकेचे  करूनी  वाचन।  तीर्थोदक  शिंपून  ।  पुनीत  केले  सर्वाना  ॥35॥  दत्तपादुकांची  उतरण  ।  गोरक्ष  शिखराची  चढण  ।  वळणावरी  मंडळी  थांबुन  ।  श्रीदत्तपादुकांकडे  पाहिले  ॥36॥  गडावर  पादुका  स्थानी  ।  महाराज  स्वयंभू  उभे  राहूनी  ।  कृपाकटाक्षे  न्याहाळीती।  सद्गुरूनी  दाखविले  ॥37॥  पवित्र  शक्तिचे  दर्शन  घेण्या  ।  सहवास  श्रींचा  लाभण्या  ।  ध्यानस्थ  मंडळी  बैसली  तेधवा।  दृष्टीसुख  लाभले  ॥38॥  पवित्र  शक्तिचे  दर्शन  घेण्या  ।  सहवास  श्रींचा  लाभण्या  ।  ध्यानस्थ  मंडळी  बैसली  तेधवा  असती  ये  जन्मी  ॥39॥  सायंकाळी  मुक्कामास  ।  मंडळी  आली  आनंदात  ।  महाप्रसाद  भोजन  ।  घेउनि  तृप्त  जाहले  ॥40॥  प्रात:काळी  प्रस्थान  ।  करूनी  घेतले  दर्शन  ।  वीरपूरीरामाचे  ।  डाकोर  क्षेत्री  श्रीकृष्णाचे  ॥41॥  दुसरे  दिनीनर्मदेतिरी  ।मंडळी  पोहोचली  गरूडेश्वरी  ।  श्रीवासुदेवानंद  सरस्वती  ।  तेथे  जागृत  असती  हो  ॥42॥  तेथे  प्रत्यक्षस्वामींनी  ।  यजमानरूप  घेवोनी  ।  आदरातिथ्य  करूनी  ।  तयारी  केली  भोजनाची  ॥43॥  भोजनास  खिचडी.  पापड  ।  वांया  बटाटयाची  भाजी  रूचकर  ।  गरम  फोडणी  खिचडीवर  ।  नैवेद्य  आपिलादत्तचरणी॥44॥अमृतरूचीभेजना।प्रसवीसता  वातावरणा  ।प्रत्यक्षस्वामीदेवांना।जलदेतांनादेखिलेसवानी॥45॥दत्तनामाच्या  गजरात  ।  मंडळीपरतली  बडोद्यास  ।  बडोद्याहून  अकोल्यास  ।  पोहचली  मंडळी  सुखरूप  ॥46॥  भायवंत  तुम्ही  श्रोते  आता  ।  गुरूदेवांची  गाणगापूर  यात्रा  ।  प्रसवीस  चित्त  होउनी  ।  श्रवण  करा  हो  ॥47॥इति  श्रीरामगुरूचरित्र  ।परमपावन  पवित्र  ।  दासी  विनवी  अखंडीत  ।पंचाशत्तमा  ।ध्याय  गोड  हा  ॥43॥

      ॥श्रीगुरूदत्तात्रेयार्पणमस्तु  ॥ 
॥अ  व  धू  त  चिं  त  न  श्री  गु  रू  दे  व  द  त्त  ॥ 

मागील पान           पुढील पान

 

श्री रामदत्तगुरु चरित्र.....Http://ramdattaguru.org