श्री रामदत्तगुरु चरित्र.....Http://ramdattaguru.org
मुख्य पृष्ट श्री रामदत्तगुरु चरित्र आरती नमन अष्टक अनुभव जे जाणति तीर्थयात्रा व अनुभूति कर्दळिबन चित्र दालन पत्र संवाद
Untitled Document

श्री  गणेशदत्तगुरूभ्यो  नम  :
श्रीरामगुरू  चरित्र 
  ॥  अध्याय 29  वा ॥

।  श्री  गणेशाय  नम:  ।  श्रीसरस्वत्यै  नम:  ।  श्रीगुरूभ्यो  नम:  ।त्रयमुर्ति  सगुण  ।  त्रिगुणात्मक  निर्गुणा  ।  साकार  तू  सर्वेश्वरा॥1॥  हया  अवतारी  रामचंद्र  ।  सगुणरूप  परब्रम्ह  ।  गुप्तरूपे  यथासांग  ।  भक्तरक्षण  करीतसे  ॥2॥  कलियुगी  अनाचार  ।दुर्वासना  अनिष्ट  प्रकार  ।  होत  असे  भूमिभार  ।  अनिती  भ्रष्टाचार  ॥3॥  प्रेरणा  होई  सद्गुरू  शी  ।  श्रीरामचंद्र  यतिराशा  ।अगाध  तयाची  किमया  ।  स्वये  स्वयंभू  प्रभूराया  ॥4॥  ज्याचे  चित्त  गुरूचरणी  ।  स्थिरावले  बा  सगुणी  ।  त्या  नरासी  हयाजन्मी  ।  सद्गति  प्राप्त  होय  ॥5॥  पाहूनि  अंतरीचा  भाव  ।  पावत  असे  गुरूराव  ।  घेऊनी  पदरी  गुरूदेव  ।  प्रतिपाळी  गुप्तरूपे  ॥6॥  रामराया  जगत्पाला  ।  अनेक  तुझ्या  सगुणलीला  ।  अंत  नसे  बा  तयाला  ।  कैसे  मानवी  जाणावे  ॥7॥  गुरूभक्तिचे  कवच  ।  मानवा  रक्षीरात्रंदिवस  ।  अनेक  आपत्ती  व्याधीस  ।  परतून  लावी  तत्काळ  ॥8॥  ऐसे  गुरूकृपेचे  महिमान  ।  अज्ञ  मानवा  न  कळे  जाण  ।  त्यातुनि  कलियुगी  मानवा  ।धर्मप्रेम  मुळी  नसे  ॥9॥  अहो  श्रोते  तुम्ही  सुजन  ।खचित  आहात  भायवान  ।  गुरू  दत्तात्रय  रूप  सगुण  ।  स्वयेंच  स्वधर्मा  शिकविता  ॥10॥  त्रैलोक्याधीश  जगत्पिता  ।जागृत  जनकल्याणार्था  ।  यज्ञयाग  जपयथार्थ  ।  करिताती  ते  ऐका  ॥11॥  पूर्वकाली  थोर  ॠषि  ।  राजे  महाराजे  महर्षि  ।इष्ट  देवता  तुष्ट  विण्यासी  ।  यज्ञयाग  करिती  पहा  ॥12॥  तैसे  येथे  कलियुगी  ।  गुप्तरूप  दत्तयोगी  ।  साक्षात  त्रिभुवनी  त्रयमुर्ति  ।  जनकल्याण  जागृत  हो  ॥13॥  सकल  जनांच्चा  कल्याणा  ।  सद्बुध्दी  देई  सृजना  ।  सत्कार्य  पूर्ण  होण्या  ।संदेश  देती  सद्गुरू  ॥14॥  दत्तनामाचा  जप  सव्वाकोटी  ।  करोनिया  जनलोकी  ।  प्रस्थापिण्या  जनशांती  ।  दिगंतरसुखप्राप्ती  ॥15॥  दिगंबरा  दिगंबरा  श्रीपादवल्लभ  दिगंबरा  ।  हा  मंत्र  थोर  ।कणाधूरसुस्वर।दुमदूमितअवनीवर।परमपवित्रथोरहा॥16॥महामंत्राचे  उच्चार  ।  प्रतिक्रिया  निरंतर  ।  घुमताती  सत्वर  ।  संस्कार  मानवी  जीवावर  ॥17॥नाद  दिगंबर  दिगंबर  ।  कर्णमधुर  सुस्वर  ।  भूलोकी  पवित्र  थोर  ।  मंत्रगजर  भक्त  करिती  ॥18॥  त्या  प्रभावेकरून  ।  शक्तितेथे  जागृत  होऊन  ।  त्या  परिसरी  वास्तव्य  जाण  ।  त्रयमुर्ति  करीत  असे  ॥19॥  गुरूदत्तात्रय  भगवान  ।  त्रिभुवनी  भ्रमणकरूनी  ।  पुज्ज  पवित्र  वसतिस्थान  ।  औदूंबर  कल्पवृक्ष  ॥20॥  अंतरमनाची  पूर्ण  स्थिती  ।  तेथे  जागृतता  निश्चिती  ।दत्तकृपेची  महति  ।  अनुभवेच  जाणावी  ॥21॥  मानवाचे  अंतिमरूप  ।  अनीचे  असे  जाणसत्य।म्हणूनअनीदेवतेस  ।महत्व  असे  यायचे  ॥22॥अनीदेवता  भूवरी  ।  साक्षात  जागृत  परमेश्वरी  ।  जगन्माता  भुवनेश्वरी  ।साक्षात  स्वरूप  प्रकटतेथे  ॥23॥  स्वाहाकार  रूपे  त्यासी  ।  आहूती  अर्पूनी  प्रितीशी  ।  प्रसवीस  देवता  भक्तासी  ।  आशिर्वच  शुभ  देई  ॥24॥सगुण  माझे  दत्तराजा  ।  नित्य  झटती  भक्तकाजा  ।  अविकार  टविनाश  ।  सर्वेश्वर  जगवीसाथ  ॥25॥  त्साशी  कारावयाप्रसवीस  ।  जगती  अनेक  उपासना  ।  त्यापैकी  यज्ञयाग  कर्मा  ।  आद्यस्थान  असे  हो  ॥26॥  अनी  प्रज्वलीत  साक्षात  ।गुप्तरूपे  दत्त  तेथे  ।  स्वा:हाकार  रूपे  तृप्त  होत  ।  यज्ञयाग  कर्ममार्ग  ॥27॥  स्वतेज  हे  अनीरूप  ।  प्रकटता  साक्षात  ।नयनदिपती  तेज  झळाळत  ।धन्य  वाटे  जीवनी  ॥28॥  या  नरदेहाचे  सार्थक  ।  प्रत्यक्ष  गुरूसेवेत  ।  गुरू  सेवा  व्रतजीवनात  ।  खचित  रक्षिते  मानवा  ॥  29॥  मानवजीवनी  गुप्त  खचित  ।  शाश्वतरूप  गुरूदत्त  ।  जगता  सांभळी  नित्य  ।श्रीरामचंद्र  कृपाळा  ॥30॥  जय  जय  करूणाधना  दयाळा  ।  परमकृपाळू  स्नेहाळा  ।  सजीव  निर्जीव  प्रतिपाळा  ।  अगम्य  तुझी  करणी  असे  ॥31॥  दिनानाथा  परमकृपाळा  ।गुरूदत्ता  स्नेहाळा  ।  परमसुख  शांतीदाता  ।तुचितारकवेल्हाळा  ॥32॥  यज्ञयागधमक  ।  पूवकाळीसुगम  ।कालगतीप्रमाणे  धर्मनिती  बदलली  ॥33॥  प्रार्थना  तुज  हात  जोडोनी।अनन्यभावे  गुरूचरणी  ।  दाखवी  नाथ  रूप  सगुणी  ।  परमकृपाळू  स्नेहाळा  ॥34॥  रामचंद्राकृपासमुद्रा।दयावंताकरूणासागरा।भक्तरक्षण्या  घे  अवतारा  ।  कलियूगी  गुरूराज  ॥35॥  श्रीरामचंद्रा  गुरूराया  ।  भवतारका  भक्तकाजा  ।सदैव  जागृत  राहूनि  आज  ।  स्वांगे  झटशी  नित्य  तू  ॥36॥  पूर्णाहूति  पूर्ण  होता  ।  पूर्णारती  बोलविता  ।  वेदघोष  गर्जता  ।अत्यानंद  देवतेस  ॥37॥  पूर्णस्वरूप  पूर्णब्रम्ह  ।  यति  रामचंद्र  सगुण  ।  श्रीपादश्रीवल्लभ  निर्गुण  ।  रूप  साकार  प्रकटले  ॥38॥  साक्षातरूप  सर्वेश्वरा।  दिगंबरा  जगदोध्दारा  ।  अवतरला  भक्तोध्दारा  ।  अवनीवरी  साक्षात  ॥39॥  साक्षातरूप  सर्वेश्वरा  ।  दिगंबरा  जगदोध्दारा  ।  तुझ्या  लीला  वर्णनाला  ।  अधिकार  पाहिजे  पूर्वापार  ॥40॥  हेचि  मागणे  गुरूदेवा  ।  गुरूचरणी  दृढ  भाव।  अखंडीत  गुरूसेवा  ।  या  जीवे  घडावी  ॥41॥  गुरूदेवा  मायबापा  ।  योयमार्ग  दावी  आता  ।  तूच  अंती  शांतिदाता  ।  परमकृपाळू  दयाळा॥42॥इतिश्रीरामगुरूचरित्र  ।परिसा  रसाळ  इक्षुदंड  ।  विनवी  दासी  अखंड  ।  एकोनत्रिंशा  ध्याय  गोड  हा  ॥36  ॥

      ॥श्रीगुरूदत्तात्रेयार्पणमस्तु  ॥ 
॥अ  व  धू  त  चिं  त  न  श्री  गु  रू  दे  व  द  त्त  ॥ 

मागील पान           पुढील पान

 

श्री रामदत्तगुरु चरित्र.....Http://ramdattaguru.org