श्री रामदत्तगुरु चरित्र.....Http://ramdattaguru.org
मुख्य पृष्ट श्री रामदत्तगुरु चरित्र आरती नमन अष्टक अनुभव जे जाणति तीर्थयात्रा व अनुभूति कर्दळिबन चित्र दालन पत्र संवाद
Untitled Document

श्री  गणेशदत्तगुरूभ्यो  नम  :
श्रीरामगुरू  चरित्र 
  ॥  अध्याय 43  वा ॥

॥  श्री गणेशाय नम:  ।  श्रीसरस्वत्यै  नम:  ।  श्रीगुरूभ्यो  नम:  ।गिरीपति  लक्ष्मीकांता  ।  व्यंकटेशा  कुलदैवता  ।  गिरीशिखरीवैभवे  नांदत  ।  जागृत  असे  कुलदैवत  ।  ।1  ।  ।  जय  जय  महामंगले  ।  शिवगौरी  महामाये  ।  पूर्णावतार  जो  परब्रम्ह  ।अविनाशीतो  परिपूर्ण  ।  ।2  ।  ।  गुरूदेवाचे  चरण  ।  परममंगल  पावन  ।  चरणधूळ  लावून  ।  देह  पवित्र  होत  असे  ।  ।3  ।  ।  गुरूदेवा  दत्तात्रया  ।गुणत्रया  करूणालया  ।  कृपावंता  सदया  ।  तुंचि  रक्षिता  निरंतर  ।  ।4  ।  ।  त्रयमुर्तिचा  अवतार  ।  करावया  जगदोध्दार  ।  रामचंद्रसरस्वती  थोर  ।  परममंगल  सद्गुरू  ।  ।5  ।  ।  जैसा  असतो  योगायोग  ।  तैसा  येता  समय  योय  ।  उपदेश  करिती  यथासांग  ।गुरूदेव  समयोचित  ।  ।6  ।  ।  त्रिकालज्ञ  तो  योगीराणा  ।  याचे  प्रत्यय  अनुभवण्या  ।  प्रश्नोत्तरी  श्रवण  करा  ।  प्रति  गुरूवारीसृजन  हो  ।  ।7  ।  ।  पूर्ण  व्हावया  अवतारकार्य  ।  उतरण्या  भूमीभार  ।  जागृत  शक्ति  वैभव  थोर  ।  सद्गुरू  कार्य  करिताती  ।  ।8  ।  ।  श्रवणस्मरण  ध्यान  ।  निजध्यासमनन  ।तीचोढजीवालागून  ।  कृपा-रहस्य  तेचि  जाणा  ।  ।9  ।  ।  सद्गुरू  रामचंद्रसरस्वती  ।  प्रपंच  मार्ग  स्विकारिती  ।  स्वयंभु  असोनी  सिध्द  यती  ।  शिष्यास  ही  मार्ग  दाविती  ।  ।10  ।  ।  प्रपंच  परमार्थाचामार्ग  ।  सुगम  करूनी  स्वयंसिध्द  ।  जीवनराहटी  यथासांग  ।  शिष्यासवे  चालती  ।  ।11  ।  ।  जैसा  रंग  सुगंध  फुलात  ।  सहजअसतो  नैसर्गिक  ।  तैसे  अष्टांग  सिध्दियोग  ।  सद्गुरू  ठयी  अव्याहत  ।  ।12  ।  ।  अंर्तबाहय  लक्षणे  ।  जी  का  कथियेलीश्रुतीनी  ।  ती  परिपूर्णपणे  ।  श्रीरामचंद्र  दाविती  ।  ।13  ।  ।  धन्य  धन्य  तुम्ही  सुजन  ।  लाभले  सद्गुरूंचे  चरण  ।  नित्य  घेउनिदर्शन  ।  जीवन  मुक्त  व्हावे  हो  ।  ।14  ।  ।  गुरूदेव  दत्तप्रभू  ।  तयाची  कृपा  अथांग  ।  ज्ञानाचा  तो  सागरू  ।  कृपासमुद्र  भक्तासाठठ्ठ  ।  ।15  ।  ।  ज्याने  अर्पिले  जीवन  ।  तोचि  असे  परिपूर्ण  ।  जगदोध्दाराविण  ।  अन्य  नसे  दुजे  काही  ।  ।16  ।  ।  चंदनकाया  झिजवुनी  ।  ज्ञानज्योत  पाजळोनी  ।  दिव्य  करी  भक्ताकारण  ।  योगीराज  रामचंद्र  ।  ।17  ।  ।  पौर्णिमेचा  पूर्णचंद्र  ।सरस्वती  सखा  योगींद्र  ।  कुळदिपक  सवेश्वर  ।स्वयंप्रकाशित  भुवरी  ।  ।18  ।  ।  दिव्य  करूनी  साकार  ।  जगदात्माा  सर्वेश्वर  ।खेळे  विविध  प्रकारे  ।  मानवी  जीव  सांभाळी  ।  ।19  ।  ।  जे  का  आहेत  सगुणात  ।  तेच  ते  निर्गुण  सत्य  ।  नित्य  ।  नित्य  शांतनिर्विकल्प  ।  पूर्णब्रम्ह  जो  जाण  ।  ।20  ।  ।  पूर्णावतार  जो  अविनाशी  ।  जगी  भक्त  तारावयासी  ।  नित्य  जागृत  भूवरती  ।गुप्तरूपे  योगीराणा  ।  ।21  ।  ।जीवनगाथा  रामचंद्राची  ।  कार्य  करण  कार्याची  ।  लिहिता  लिहिण्या  शब्दांची  ।  त्रुटी  असेभाषेची  ।  ।22  ।  ।ऐसे  अथांग  थोर  ।  कार्य  करिती  भूवर  ।  प्रपंची  परमार्थ  सार  ।  अलौकिक  जयांचा  ।  ।23  ।  ।  कार्यासिध्दिचासुगंध  ।  दरवळतो  अथांग  ।  भक्त  अनुभवा  सांग  ।  शब्द  न  पुरती  बापुडे  ।  ।24  ।  ।  दयासागर  परिपूर्णा  ।  पूर्णब्रम्हा  सगुणा  ।अनन्यभावे  तुझ्या  चरणा  ।  आम्ही  दास  जन्मोजन्मी  ।  ।25  ।  ।  गुरूभक्तीचा  महीमा  ।  न  कळे  अगमानिगमा  ।  पूर्णब्रम्हा  त्यापुरूषोत्तमा  ।  वर्णण्या  वाणी  अपुरी  ।  ।26  ।  ।  गुरूमायेची  प्रसवीसमुर्ति  ।  ध्यानी  धरावी  चित्ति  ।  प्रेमभाव  ओसांडिती  ।  नयनीरूप  देखता  ।  ।27  ।  ।  जन्मोजन्मीची  पुण्याई  ।  म्हणून  पाहिले  चरण  डोळी  ।  अव्याहत  गुरूमाउली  ।  भक्तारक्षण  करीतअसे  ।  ।28  ।  ।  अनेक  जन्मीची  =ेव  ।  भेटले  आम्हा  गुरूदेव  ।  अनमोल  त्यांचे  बोल  ।  कानी  पडती  समयोचित  ।  ।29  ।  ।  येतासमय  जवळी  ।  मार्गदर्शन  गुरू  करी  ।  भक्तचिंता  दुरवरी  ।  अनेक  मार्गे  होत  असे  ।  ।30  ।  ।  गुरू  रामचंद्र  सरस्वती  ।निजभक्ता  सांभाळिती  ।  वेळोवेळी  उपदेशिती  ।  संदेश  प्रति  गुरूवारी  ।  ।31  ।  ।  संदेश  जे  का  अनमोल  ।  भक्तहदयीसखोल  ।  अमृतवचन  शीतल  ।  किर्ती  राहे  त्रिकाळ  ।  ।32  ।  ।  ते  निनाद  स्वर  ।  नित्य  स्मरावे  निरंतर  ।  व्हाल  तुम्ही  भवपार  ।  नि  :संशय  भूवर  ।  ।33  ।  ।  गुरूसेवेचे  अनुमान  ।  गुरूच  करिती  जाण  ।  सेवा  करून  आज्ञापालन  ।  सत्य  भक्ताठयी  असे  ।  ।34  ।  ।  सात्विक  भाव  देई  ।  जन्मोजन्मीची  पुण्याई  ।  गुरूभेटी  होता  जिवी  ।  उध्दारगति  होत  असे  ।  ।35  ।  ।  पूर्वसुकृतेकरून  ।  संतसंगतिकारण  ।  सन्मार्ग  दर्शन  ।  सहजगतीगुरूकृपे  ।  ।36  ।  ।गुरूकृपाहोतानरा  ।अमृतकृपेचा  झरा  ।  अखंडवाहे  भराभरा  ।  तृप्त  करी  भक्तांते  ।  ।37  ।  ।  जयजय  गुरूदेव  ।  तूच  आधार  ऐकमेव  ।  कैवल्याची  =ेव  ।  गुरूचरण  सेवेतचि  ।  ।38  ।  ।  हया  अवतारी  अनंतलीला  ।  नित्य  पाहती  भक्त  डोळा  ।  अंतर्यामी  जीवाला  ।  नित्य  सुख  वाटतसे  ।  ।39  ।  ।परममंगल  गुरूदेवा  ।  नित्य  घडो  चरणसेवा  ।तव  नामाचा  विसर  न  व्हावा  ।  नि:स्वार्थ  सेवा  घडावी  ।  ।40  ।  ।  दत्तात्रयांचेरूप  ।  दिव्य  ते  दृष्टिसुख  ।  नयन  दिपती  देख  ।  तेजोमय  प्रकाशाने  ।  ।41  ।  ।  परममंगल  सद्गुरू  ।  दीन  अनाथा  आधारू  ।भवसागर  पार  करू  ।  गुरूचरण  नौकेवरी  ।  ।42  ।  ।  सद्गुरू  श्रीरामचंद्र  ।  करूणा  संथ  समुद्र  ।  पौर्णिमेचा  शीतल  चंद्र  ।  शांतीदेई  भक्तांते  ।  ।43  ।  ।  अज्ञ  तिमिर  जीवनात  ।  नाही  राहत  यत्किचिंत  ।  स्वयम्प्रकाशतोश्रीगुरूदत्त  ।नित्यदेतशरणांगता  ।  ।44  ।  ।शरणांगतीचा  मार्ग  ।  नसावा  स्वाभिमानगव  ।नित्यअसावेनम्र  ।श्रीसद्गुरूंचेचरणी  ।  ।45  ।  ।श्रीगुरूचरणांचे  रज  ।तोचिआमुचाअलंकारसाज  ।भूषवीलजीवनास  ।भक्तिभावेलाविता  ।  ।48  ।  ।अनमोलश्रीगुरूचरण  ।  श्रध्दाभावे  पूजन  ।  भवसिंधू  तरून  ।  सहज  जीवन  तरेल  ।  ।49  ।  ।  लहानाहुनी  लहान  ।  नित्य  असावेनम्रपणे  ।  सदा  घ्यावे  गुरूनाम  ।  शरणांगतीने  रहावे  ।  ।50  ।  ।  गुरूदेव  त्रयमुर्ति  ।  सर्वजगाचा  अधिपती  ।  विश्वव्यापकआदिशक्ति  ।  सर्वाधार  चराचर  ।  ।51  ।  ।  सबाहय  अभ्यंतरी  देखा  ।  गुरूसारीखा  पाठठ्ठराखा  ।  शरणांगत  भक्तसखा  ।उपभोगी  आत्मसखा  ।  ।52  ।  ।आत्मांनंद  मिळता  ।  जीव  तो  उपभोगिता  ।  भावपूर्ण  चित्ता  ।भान  न  राहे  जगताचे  ।  ।53  ।  ।गुरूदेव  प्रसवीसमुर्ति  ।  जागृतअसतीजगती  ।त्रिकालज्ञाुरूमुतिजगचालकपरमात्माा  ।  ।54  ।  ।यापुढीलअध्यायी  ।गुरूवचनामृत  जे  काही  ।  श्रवणी  पडती  लवलाही  ।  परिसावे  श्रोते  सृजन  हो  ।  ।55  ।  ।  ।  ।42  ।  ।इति  श्रीरामगुरूचरित्र  ।परिसा  रसाळ  इक्षुदंड  ।  विनवी  दासी  अखंड  ।त्रिचत्वरिंशाा  ध्याय  गोड  हा  ।  ।43  ।  ।  

      ॥श्रीगुरूदत्तात्रेयार्पणमस्तु  ॥ 
॥अ  व  धू  त  चिं  त  न  श्री  गु  रू  दे  व  द  त्त  ॥ 

मागील पान           पुढील पान

 

श्री रामदत्तगुरु चरित्र.....Http://ramdattaguru.org