श्री रामदत्तगुरु चरित्र.....Http://ramdattaguru.org
मुख्य पृष्ट श्री रामदत्तगुरु चरित्र आरती नमन अष्टक अनुभव जे जाणति तीर्थयात्रा व अनुभूति कर्दळिबन चित्र दालन पत्र संवाद
Untitled Document

श्री  गणेशदत्तगुरूभ्यो  नम  :
श्रीरामगुरू  चरित्र 
  ॥  अध्याय 35  वा ॥

।  श्री  गणेशाय  नम:  ।श्रीसरस्वत्यै  नम:  ।  श्रीगुरूभ्यो  नम:  ।ओंकांररूपा  विश्वेश्वरा  ।श्री  अवधूता  दिगंबरा  ।  काशीनिवासी  विश्वंभरा  ।  अगाध  तुझा  महिमा  असे  ॥1॥  मायबाप  गुरूराया  ।  करूणाकरा  सदया  अनंत  अपराध  माझे  ।  क्षमा  करीकृपाळुवा  ॥2॥  अनन्य  -  शरण  तव  चरणी  ।  तुझी  असे  अगाध  करणी  ।  शरगांगता  उध्दरोनी  ।  तव  चरणी  =ेव  बापा  ॥3॥श्रीरामचंद्राच्चा  चरणी  ।  विनम्र  भावे  नमूनी  ।  एकच  प्रार्थना  जिवनी  ।  सेवाव्रत  नितय  =ेवी  ॥4॥  माझे  गुरू  समर्थ  ।  नित्यभक्तरक्षणार्थ  ।  भ्रमण  त्रिभुवनात  साक्षरूप  दत्तरत्रय  ॥5॥रामचंद्रा  परिपूर्णा  ।  तेजोमय  रूप  सगुणा  ।  किरणस्पर्शेभक्तजना  ।  उजळी  या  जीवनी  ॥6॥  परम  मंगल  दत्तात्रय  ॥5॥  रामचंद्रा  परिपूर्णा  ।  तेंजोमय  रूप  सगुणा  ।  किरणस्पर्शेसदा  सर्व  काळ  ॥7॥  जय  जयसदगुरूनाथा  देवा  ।  तीर्थमहिमा  वर्णावया  ।  स्फुर्ति  द्यावी  लिखाण  ।  तव  कृपाच  श्रेष्=जाणा  ॥8॥  ऐका  तुम्ही  श्रोते  सुजन  ।  काशीखंड  पुराण  ।  गुरूचरित्र  वर्णन  ।  सविस्तर  लिहिले  असे  ॥9॥  कलियुगीधर्मलोप  ।  कलह  द्वेष  अमाप  ।  साधु  संत  महान  पुरूष  ।  कोणी  न  ओळखे  सहजचि  ॥10॥  तपानुष्ठन  दानधर्म  ।पुण्यकर्म  अनुष्ठन  ।  काशीक्षेत्री  राहून  ।  साधुसंत  करितात  ॥11॥  श्रीगुरू  महिमा  अतुल  ।  करील  ।  करील  जीवन  शीतल  ।शरणांगता  उध्दरील  ।  महावाक्य  जगी  हे  ॥12॥  स्वामी  नृसिंह  दत्तात्रेय  ।  प्रगटोनीगुरूदेव  ।  अष्टांगयोगसिध्दिभाव  ।  प्रगटवीभक्तामाजी॥13॥स्वामीरायांचे  मंगलचरण  ।  आनंददायी  मंगलस्मरण  ।  शांतवी  नितय  अंतर्मन  ।  आत्मसुखनित्य  लाभे  ॥14॥  औदुंबर  वुक्षातळी  ।  मध्यान्हसमयी  शांतवेळी  ।  विश्रांती  घेती  चंद्रमौळी  ।  जगत्पालक  सदगुरू॥15॥  आमुचे  सदगुरू  कल्पतरू  ।  भक्तजना  आधरू  ।  नित्य  करी  उध्दारू।शरणांगता  रक्षिती  ॥16॥  तरी  तुम्हीश्रोते  सुजन  ।  ऐका  श्रीरामगुरूंचे  तीर्थाटन  ।  एकेवेळी  पर्वसमयी  ।  पुर्ण  -  ज्ञाुंच्भ  काशीक्षेत्र  ॥17॥  काशीक्षेत्र  गंगास्नान  ।ॠषीमुनींचे  तपानुष्ठन  ।  पुण्यभुमी  म्हणून  ।  जागृत  स्थान  भूमीवरी  ॥18॥  सदगुरूनाथा  करूणाकरा  ।  अगाध  तुझा  हापसारा  ।आवरोनी  भवसारा  ।  तव  चरणी  मन  जडो  ॥19॥  स्वामी  नृसिंह  सरस्वती  ।  प्रणाम  तुम्हा  कोटी  कोटी  ।  तवचरणी  शरणांगती  ।  अनन्यभावे  स्विकारली  ॥20॥  महापर्वणी  ज्ञाुंच्भमेळा  ।  काशीक्षेत्रीचा  सोहळा  ।  नेत्र  दिपती  तये  वेळा।  प्रत्यक्ष  स्वर्गलोक  तो  ॥21॥  काशीक्षेत्र  पावन  पवित्र  ।  योगभूमि  प्रत्यक्ष  ।  साधुसंत  सत्पुरूष  ।  तप  तेथे  आचरतीकाळी  ।  देव  दानव  मंथन  करीता  ।  सागरे  चौदा  रत्ने  ती  ।  दिधली  असे  उभयंताना  ॥24॥  अतुल  काशी  भूमी  ।  जेथेवसति  ॠषीमुनि  ।  तपाचरण  करोनी  ।  देह  सार्थकी  लाविती  ॥25॥  जगदगुरू  शंकराचार्य  ।  धर्मसंस्थापनाचे  कार्य  ।सद्भावना  प्रचार  करिती  ।  गुप्त  राहूनी  भूमीवरी  ॥26॥  काशीमाहात्म्य  काशीखंड  ।  स्वामी  घेती  संन्यासदंड  ।  महान  तपस्वी  अखंड  ।  तये  स्थानी  स्थिर  होती  ॥27॥  त्रयमुतर्िााअवतारू  करावया  उध्दारू  ।  गुप्तरूपे  भूवर  ।  भ्रमण  असेअखंडीत  ॥28॥  महोदय  महापर्व  ।  जगी  मानती  पूनित  सर्व  ।  गंगास्नान  दानधर्म  ।  ये  समयी  करावा  ॥29॥  आमुचेभाय  परम  थोर  ।  सदगुरू  आमुचे  सर्वेश्वर  ।  काशी  विश्वेश्वर  शंकर  ।  तोच  तो  कृपाळू  ॥30॥  रामचंद्रचे  चरणतीर्थ  ।  तेचिआम्हागंगापवित्र  ।  सवतीथयागतेथ  ।  गुप्तरूपेआहेत  ॥31॥  तीथक्षेत्रांचेस्थानमहात्म्य  स्वयेच  वदति  सदगुरूनाथ।  जाणूनी  शिष्य  अंतरीचा  हेत  ।  सर्व  तीर्थदाविती  तया  ॥32॥  जगदोध्दारक  परमात्मा  ।  कलियुगी  तो  महत्मा  ।  गुप्तराहूनी  कार्यभागा  ।  साधीत  असे  नित्यंचि  ॥33॥  गुरूकृपेची  ही  नवलाई  ।  अनुभवा  ये  वेळोवेळी  ।  दिव्य  अनुभूतिभक्ता  देई  ।  कृतार्थ  भक्त  जीवनी  ॥34॥  श्री  सदगुरू  बा  अवधूता  ।  अतुल  तुझी  ही  जीवनगाथा  ।  स्तवन  करिताआनंदचित्ता  ।  निज  आनंदी  मन  डोले  ॥35॥  यापुढील  मधुरस्तवन  ।  पुढील  अध्यायी  करा  श्रवण  ।  तुम्ही  श्रोतेभायवान  ।  महोदय  महात्म  परिसावे  ॥36॥  इति  श्रीरामगुरूचरित्र  ।परिसा  रसाळ  इक्षुदंड  ।  विनवी  दासी  अखंड  ।पंचत्रिंशा  ध्याय  गोड  हा  ॥37  ॥

      ॥श्रीगुरूदत्तात्रेयार्पणमस्तु  ॥ 
॥अ  व  धू  त  चिं  त  न  श्री  गु  रू  दे  व  द  त्त  ॥ 

मागील पान           पुढील पान

 

श्री रामदत्तगुरु चरित्र.....Http://ramdattaguru.org