श्री रामदत्तगुरु चरित्र.....Http://ramdattaguru.org
मुख्य पृष्ट श्री रामदत्तगुरु चरित्र आरती नमन अष्टक अनुभव जे जाणति तीर्थयात्रा व अनुभूति कर्दळिबन चित्र दालन पत्र संवाद
Untitled Document

श्री  गणेशदत्तगुरूभ्यो  नम  :
श्रीरामगुरू  चरित्र 
  ॥  अध्याय  5  वा ॥

॥  श्री  गणेशाय  नम  :॥  श्रीसरस्वत्यैं  नम  :।  श्रीगुरूभ्यो  नम  :।  जय  जय  श्री  गौरीतनया  ।  शिवसुता  मोरया  ।  यशदाता  सर्व  कार्या  ।  कार्यारंभी  नमन  तुझे  ॥  1  ॥  जगदंबे  कुलस्वामिनी  ।  रेणूकेमाते  माहूरवासिनी  ।  पदकमली  शरण  तुझ्या  ॥  2  ॥  प्रार्थिते  तुम्हा  कर  जोडुनी  ।  एकची  आस  आहे  मनी  ।  सुरईरा  ॠषिमुनी  ।  ग्रंथा  सहाय्य  करा  हो  ॥  3  ॥  ऐका  श्रोते  सावचित्त  ।  बाललिला  सदनाप्रत  ।  कैशा  घडती  सदोदीत  ।  नवल  वाटे  आप्तजना  ॥  4  ॥  शुल  पक्षाचे  इंदुपरी  ।  कलेकलेने  बाळे  घरी  ।  स्वतेजे  सुखवी  पिता  जननी  ।  बंधू  भगिनी  संतोषी  ॥  5  ॥  कौतूक  पित्यास  रामाचे  ।  हट्ट  पुरविती  क्षणोक्षणीचे  ।  विटी-दांडु  चक्री  भोवरा  ।  खेळ  खेळण्या  घननिळा  ॥6  ॥  चित्तवृत्ती  खेळण्यात  ।  बाळवृत्ती  चंचलीत  ।  जननी  रागे  भरत  असे  ।  क्रोधे  जाई  मारण्यास  ॥  7  ॥  तो  नसे  गा  मानवप्राणी  ।  योगी  बाळ  अवतरला  अवनी  ।  जगदंबा  कुलस्वामिनी  ।  मारू  न  देई  बाळास  ॥  8  ॥  राम  बोले  मधुरवचनी  ।  न  मारावे  मजलागुनी  ।  रेणूका  माता  जग,ाननी  ।  रक्षण  माझे  करीतसे  ॥  9  ॥  आली  हो  भवानी  ।  पितांबर  पिवळा  नेसोनी  ।  सिंहावरी  आरूढोनी  ।  रक्षण  आमचे  करण्यास  ॥10  ॥  परी  भ्रांत  पडे  जननीस  ।  असत्य  म्हणे  बाळ  वचनास  ।  कां  न  दिसे  मम  नयनास  ।  कुलस्वामिनी  अंबिका  ॥  11  ॥  भुक  न  धरवे  बाळास  ।  तुप  पानगा  न्याहारीस  ।  माता  देई  बाळास  ।  अतिप्रिय  करोनी  ॥12  ॥  कौतुक  करिती  बंधु  भगिनी  ।  बाळ  धाकूटे  म्हणोनी  ।  राम  आवडे  माता  पित्यासी  ।  अती  प्रिती  सर्वांची  ॥  13  ॥  दूध  लोणी  दही  शर्करा  ।  नैवेद्य  अर्पिता  परमेरा  ।  नैवेद्य  खाया  रामराया  ।  धावत  येई  त्वरेने  ॥  14  ॥  थोर  भाग्य  कुळकर्णी  यांचे  ।  रामरूपे  सद्गुरूंचे  ।  साविीसध्य  लाभले  भाग्याने  ।  पुण्य  शतजन्मांचे  ॥  15  ॥  अगणित  केल्या  बाळलीला  ।  भ्रांत  पडे  सर्वांना  ।  गुप्तपणे  कार्याला  ।  योगी  भूवरी  अवतरला  ॥  16  ॥  संपता  ते  बाळपण  ।  निघे  पर्यटनारूप  सगुण  ।  विद्यार्जन  निमित्त  करून  ।  योगी  भ्रमती  सर्वाठयी  ॥  17  ॥  ज्येष्=  बंधु  पित्यापरी  ।  त्याची  कांता  माय  खरी  ।  ओळखे  ना  राम  अंतरी  ।  अगाध  माया  त्रयमूर्तीची  ॥  18  ॥  श्रीधर  असती  नोकरीत  ।  महसूल  खाते  प्रख्यात  ।  असती  अधिकारी  म्हणून  ।  बदली  होतसे  गावोगावी  ॥  19  ॥  प्राथमिक  चार  इयत्ता  ।  चार  गावी  संपविता  ।  त्यांची  नावे  क्रमवार  आता  ।  ऐका  श्रोते  सावचित्त  ॥  20  ॥  पहिली  दुसरी  देऊळगांवी  ।  तिसरी  इयत्ता  सिंधगांवी  ।  चौथी  संपविली  खामगांवी  ।  शिक्षण  घेती  रामगुरू  ॥  21  ॥  लक्ष्मी-व्यंकटेश  जगत्माऊली  ।  स्थित  असे  जी  देऊळगावराजा  ग्रामी  ।  अशा  परमपावन  स्थळी  ।  पाचवी  इयत्ता  पूर्ण  होय  ॥22  ॥  शेगांव  नामे  प्रख्यात  ।  श्री  क्षेत्र  व र् हाडात  ।  गजानन  नामे  थोर  संत  ।  जागृत  तेथे  नांदतो  ॥  23  ॥  अकोला  निवासियांची  पुण्याइ र्   ।  साधु-संताची  खाण  बरवी  ।  शिक्षणानिमित्त  गुरूमाऊली  ।  आ=वी  इयत्ता  पूर्ण  करी  ते  ठयी  ॥  24  ॥  नववी  दहावी  खामगांवी  ।  नागपूरात  पूर्ण  अकरावी  ।  चित्रकलेची  आवड  बरवी  ।  प्रभुत्व  असे  त्या  विषयी  ॥25  ॥  मध्य  प्रांती  त्यासमयी  ।  प्रथम  श्रेणीत  अग्रगणी  ।  गुप्त  स्वरूप  त्रयोदशगुणी  ।  उत्तीर्ण  होती  रामराया  ॥  26  ॥  एकोणविसशे  एक्कावन  बाववीसांत  ।  नागपूरी  जामदार  हायस्कुलात  ।  आनंदी  आनंद  नगरात  ।  अभिनंदन  करिती  गुरूजन  ॥27  ॥  विद्यार्जन  संपताची  ।  अध्यापनात  रूची  साची  ।  नियुक्ति  जामदार  हायस्कूली  ।  शिक्षक  पेशा  स्विकारला  ॥28  ॥  हे  आहे  गुप्तरूप  ।  अवनीवरी  साक्षात  ।  मार्गदर्शना  भक्तांस  ।  अवधूत  जागृत  एकमुखी  ॥  29  ॥  प्रगट  काल  सद्गुरूंचा  ।  जवळ  आला  क्षण  हर्षाचा  ।  भाग्योदय  प्रिय  भक्तांचा  ।  कलियुगी  मोक्षगती  ॥  30  ॥  पदार्पण  सरकारी  नोकरीत  ।  होतसे  एकोणवीसशे  पंचाववीसात  ।  बहूउद्देशीय  शाळेत  ।  बुलढाणा  नामे  नगरीत  ॥  31  ॥  परी  उद्देश  जीवनी  थोर  एक  ।  करण्या  जगदोध्दार  ।  प्रपंची  राहूनी  स्थिर  ।  परमार्थ  जीवनी  साधा  हो  ॥  32  ॥  वाडी  औदुंबर  क्षेत्रास  ।  गाणगाग्रामी  जाण्यास  ।  नको  सायास  भक्तांस  ।  भक्तांसवे  श्रीसद्गुरूनाथ  ॥  33  ॥  हे  दत्त  दिगंबर  अवधूता  ।  अगाध  तुझी  अवतार  कथा  ।  दंड  कमंडलू  नाही  हाता  ।  तीन  मुखे  ना  दिसती  ॥  34  ॥  भाग्योदय  अकोला  नगरीचा  ।  समीप  आला  कलियुगी  साचा  ।  योग  आला  गुरूसहवासाचा  ।  पुण्यपर्वणी  श्रोते  हो  ॥  35  ॥  चातूर्मासाच्या  प्रारंभात  ।  बदली  एकोणवीसशे  छपवीसांत  ।  श्रीरामचंद्र  येती  अकोल्यास  ।  प्रारंभ  होतसे  जनकार्या  ॥36  ॥  यापुढील  कथा  सुरस  ।  परीसा  श्रोते  एकचित्त  ।  कैसी  जागृती  कार्यास  ।  स्वामी  स्वयेचि  उपदेशिती  ॥37  ॥  इति  श्रीरामगुरूचरित्र  ।  परीसा  रसाळ  इक्षूदंड  ।  विनवी  दासी  अखंड  ।  पंचमोध्याय  गोड  हा  ॥  38  ॥ 

॥श्रीगुरूदत्तात्रेयार्पणमस्तु  ॥ 
॥अ  व  धू  त  चिं  त  न  श्री  गु  रू  दे  व  द  त्त  ॥ 

मागील पान           पुढील पान

 

श्री रामदत्तगुरु चरित्र.....Http://ramdattaguru.org